Modyfikacje wprowadzone w najnowszej wersji EDGECAM 2013 R2 mają na celu zwiększenia komfortu użytkownika podczas pracy z aplikacją. Zmianie uległy między innymi polecenia przesuwania, znajdowania cech czy analiza profili. 

Przesuń powierzchnie, element.

Polecenie Moving Face pozwala na modyfikację komponentów bez potrzeby edycji szkicu lub operacji. Funkcja umożliwia
użytkownikowi: 
 • zmianę położenia cech geometrycznych modelu takich jak kieszenie, stemple, itp. Każda z tych wymienionych cech posiada swoje tzw. punkty bazowe względem których zostały zdefiniowane w innych systemach CAD. Położenie tych punktów bazowych można zmieniać przy użyciu opcji przesuń oraz obróć. Wraz z obrotem/przesunięciem tzw. punktu bazowego przemieszczeniom/obrotom ulega wskazana cecha.
 • geometrię modelu najczęściej modyfikowana była poprzez edycję operacji bądź szkicu. Wprowadzenie opcji „Moving Face” rozszerza ten zakres o możliwość modyfikacji kształtu cechy przy użyciu wcześniej opisywanych przesunięć i obrotów. 
 
Wprowadzona funkcja zwiększa intuicyjność pracy z modelem w środowisku „Part Modeler” pozwalając na modyfikację bryły poprzez wskazywanie odpowiednich cech na modelu.
 

Znajdź cechę – Zmiana położenia cech typu otwór.

W najnowszej wersji oprogramowania Part Modeler procedura rozpoznaj cechy została rozbudowana o możliwość wykrywania
otworów. Wykrycie cechy typu otwór pozwoli na zmianę ich położenia względem pozycji początkowej. Przemieszczenie cechy
może zostać wykonane na kilka sposobów: 
 • Ręczne wskazanie otworu i wykonanie jego przesunięcia w przestrzeni modelu
 • Poprzez edycję szkicu lub płaszczyzny konstrukcyjnej
 • Określenie położenia przy użyciu polecenia więzy 2D
 • Z wykorzystaniem funkcji pozwalających wykonać przemieszczenia i obrót na płaszczyźnie 2d oraz z wykorzystaniem polecenia lustro 3D.

Analiza profili.

Procedura analiza profilu została zoptymalizowana pod katem użyteczności dla osób wykonujących modele. Pozwala ona na wykonanie analizy profili znajdujących się w szkicach, a także informuje użytkownika o mogących wystąpić ewentualnych problemach podczas modelowania. Ulepszona funkcja została wzbogacona o:
 • okno dialogowe wyświetlające podsumowanie dla analizy profilu
 • przycisk pokaż pozwalający podświetlić obszary, w których zlokalizowano min. przerwy, nakładanie się linii.
 • wyświetla obszary na krzywych lub punkty, które nie zostały prawidłowo zwymiarowane lub nie posiadają odpowiednich wiązań geometrycznych co może powodować zmianę kształtu profilu w wyniku nieumyślnej modyfikacji takiego węzła poprzez jego przesunięcie za pomocą myszki.

Lustro 3D.

Procedura lustro 3D w najnowszej wersji udostępnia teraz możliwość kopiowania i przenoszenia. Powyższe procedury pozwalają na:
 • Wykonywanie nowych elementów za pomocą polecenie lustro 3D z zachowaniem elementu bazowego. Wszystkie właściwości modelu kopiowanego są przenoszone na model skopiowany z zachowaniem takich informacji jak: parametry gwintu i opis powierzchni. Szczególną uwagę należy zwrócić na fakt, że jeżeli przedmiot bazowy zostanie wyedytowany wówczas model utworzony poleceniem lustro 3D nie zaktualizuje swoich właściwości.
 • Wykonywanie nowego elementu jako odniesienie względem bryły , której użyjemy w poleceniu lustro 3D. Polecenie wykonuje nowy model, element, cechę jak w punkcie pierwszym z tym, że podczas edycji przedmiotu bazowego element powstały w wyniku lustra również zostanie zaktualizowany. 
 • Przeniesienie modelu względem określonej powierzchni.

Odsunięcie powierzchni.

Podczas wykonywania polecenia odsuń wybieranie elementów odbywało się poprzez wskazywanie na bryle. W tej wersji oprogramowania dodano możliwość wyboru oknem. Zwiększa to wygodę podczas pracy, gdy użytkownik musi wybrać wiele elementów do odsunięcia. Program umożliwia przeprowadzenie wyboru elementów:
 • Poprzez akceptację wszystkich powierzchni należących do danej cechy.
 • Poprzez akceptację powierzchni,  cech znajdujących się w całości w zaznaczonym obrysie.

Więcej o Part Modelerze znadją Państwo klikając tutaj

Poprzedni | Następny